Sözleşme ve Yükümlülükler

Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi

OZAN ELEKTRONİK PARA A.Ş. (OZAN)

Adres: Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No.193 İç Kapı No:3 34394 Şişli, İstanbul / Türkiye

E-posta: info@ozan.com

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Ozan Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi (“Sözleşme”), Ozan Elektronik Para A.Ş (“Ozan”) ve Kart Sahibi/Kullanıcı arasında Ön Ödemeli Ozan Kart (“Ozan Kart” veya “Kart”)’ın ya da cüzdana bağlı bir hesabın kullanım/kullanıcı koşullarının belirlenmesi amacıyla aşağıda belirlenen şartlarda akdedilmiştir.

İşbu "Sözleşme"; yukarıda adresi tanımlı Ozan ile Ozan hizmetleri kullanıcısı (Kullanıcı) arasında akdedilmiş bulunmaktadır.

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı, Ozan’ın hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerine, atıf yapılan www.ozan.com adresindeki açıklamalara , ilgili mevzuatta yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ozan, ilgili mevzuat uyarınca sözleşmede herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde revize edilmiş sözleşmeyi kullanıcının kolaylıkla ulaşabileceği ilgili hesaplarda yayımlar ve kullanıcılara e-posta, SMS ve/veya sahip olduğu uygulamalar üzerinden bildirimde bulunur.

Ozan’ın adres ve iletişim bilgisi ile KEP adresi www.ozan.com adresinde yer almaktadır.

MADDE 2: TANIMLAR

GİB : Gelir İdaresi Başkanlığı.

HASSAS ÖDEME VERİLERİ : Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri.

KULLANICI : Ödeme Hizmeti kullanıcısı olan; ödeme aracı vasıtasıyla, Ozan’ın çıkardığı ürün ve hizmetleri kullanan kişi.

HAT SAHİBİ: Kullanıcının kayıt olurken kullandığı GSM hattı.

KART KURULUŞLARI : MasterCard International, Visa International, UnionPay ve Troy gibi kart kuruluşları.

KİŞİSEL VERİLER : Kullanıcı veya Kullanıcı adına hareket eden kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait TC Kimlik numarası, isim, soy isim, doğum tarihi, telefon numarası ve e-mail adres bilgileri gibi sisteme kaydedilen ve bu bilgilerin ele geçirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek bilgiler.

KURUM : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

BANKA : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

MASAK : Mali Suçları Araştırma Kurulu.

MOBİL CÜZDAN (Cüzdan) : Cep telefonu üzerinden kişisel bilgilerin eklenmesi ile ödeme, para transferi yapabilme, para alabilme, kontör yükleme, fatura ödeme ve harcama işlemleri gibi ödeme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan uygulama.

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ : Cüzdan ve kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı işyerleri, kampanya, masraf ve ücretler ile para iadesi, kart iptali ve diğer kart ve işlemlerle ilgili ödeme işlemleri ile ilgili her türlü ayrıntılı bilgi için Ozan İnternet Sitesi’nde belirtilen güncel iletişim numarası ve iletişim merkezi.

ÖDEME ARACI : Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek ya da ödeme hizmetini almak için kullanılan, kullanıma ilişkin tüm kural setleri Ozan tarafından belirlenen kart, cep telefonu, şifre, Mobil Cüzdan vb. kişinin kullanımına özel araç.

ÖDEME EMRİ : Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimat.

ÖDEME HİZMETİ : Ozan’ın Yürürlükteki Mevzuat uyarınca ödeme aracı marifetiyle sunmakta olduğu ödeme hizmetleri.

ÖN ÖDEMELİ OZAN KART (“ OZAN KART” veya “ KART”) : Ozan tarafından çıkarılan ve mülkiyeti kart çıkaran kuruluşa ait olan, Kullanıcı’nın Ozan hesabına erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen, hamiline/kullanıcısına önceden karta yüklenen tutar kadar kullanım imkanı sağlayan fiziki olarak basılı kart veya sanal ortamlarda kullanılabilen fiziki varlığı bulunmayan kart numarası.

ÜYE İŞYERİ/İŞYERLERİ : Ozan ile Üye İşyeri sözleşmesi imzalamış, Kullanıcıya her türlü mal ve hizmet alımında kart kullanım imkânı sunan gerçek veya tüzel kişi.

OZAN İNTERNET SİTESİ : www.ozan.com adresi.

PCI DSS : (Payment Card Industry Data Security Standard) Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenlik Standartları.

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT : Ozan’ın faaliyette bulunduğu ve hizmet sunduğu ülkedeki faaliyetleri ve hizmetleri kapsamında yükümlü olduğu tüm mevzuat, özellikle 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6493 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler dâhil olmak üzere, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içinde Kurum, GİB, MASAK ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından düzenlenen, Sözleşme’nin, Sözleşme taraflarının ve/veya Sözleşme konusu Kullanıcı’nın/Kart’ın tâbi olduğu ya da olabileceği ilgili cari mevzuat.

LİMİT : Kimlik teyidi yapılmamış Kullanıcılar için “işlem limitleri” ilgili Kamu Otoritesi (TCMB, BDDK, MASAK vb.) tarafından uygulanan ya da ilgili otoritenin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde belirlenen limitlerdir.

LİMİT ÜZERİ : İşbu Sözleşme kapsamında kimlik tespiti yapılmış Kullanıcılar için max “İşlem Limiti”, Ozan tarafından belirlenir. Ozan Kullanıcı bazında farklı limit uygulama hakkını elinde bulundurur.

MADDE 3: OZAN KART/HESAP ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

3.1 Ozan Kart/Hesap anlaşmalı Üye İşyerleri’nden avantajlı alışveriş yapılması ve diğer tüm anlaşmalı noktalardan yapılan alışveriş ve işlemlerde kullanım için ihraç edilmiş; ön ödemeli ve Ozan İnternet Sitesi’nde belirtilen yükleme noktalarından Yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde Ozan tarafından belirlenen limitler dâhilinde kullanılan bir Ödeme Aracı’dır. Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı işyerleri, kampanya, puan uygulamaları, masraf ve ücretler ile diğer her türlü ayrıntılı bilgi, Müşteri İletişim Merkezi’nden veya Ozan İnternet Sitesi’nden öğrenilebilir. Ozan piyasa koşullarına ve ekonomik göstergelere göre yeniden düzenleme hakkına sahiptir. Kullanıcılar; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Ozan’ın İnternet sayfasında yer alan fiyatlamaları herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendileri takip etmekle yükümlüdür.

3.2 Kart üzerinde herhangi bir isim ve/veya arkasında herhangi bir kişisel banka hesabı bulunmaz. Ancak Kart ve Hesabın limit üzeri kullanım talebinin söz konusu olması halinde kimlik tespiti yapılarak Kullanıcı adına düzenlenebilmektedir.

3.3 Kart/Hesabın limitli ya da limit üzeri kullanımı mevcut olup, Kullanıcının talebi doğrultusunda Ozan’ın değerlendirmeleri çerçevesinde limitleri belirleme hak ve yetkisi Ozan’a aittir. Ozan, herhangi bir zamanda Sözleşme’ye uygun şekilde değişiklik bildirimi yaparak işlem limitlerini güncelleyebilir ya da bildirim yapmadan ilgili mevzuat uyarınca sınırlandırabilir. Kartın limitsiz kullanımı için Yürürlükteki Mevzuat doğrultusunda kimlik tespit prosedürünün tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde kimlik tespiti yapılmış Kart’ın Kullanıcı adına basılması Ozan’ın ihtiyârındadır.

3.4 Fiziki alışverişlerde satın alımın gerçekleşmesi için Kullanıcı ödeme terminaline kart şifresini girmelidir. Kart satın alındığında Kart’ın ilk şifresi kart numarasının son 4 hanesidir. İşlem güvenliği için kart şifresinin değiştirilmesine yönelik sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kart şifresi ve şifre değişikliği işlemlerine ilişkin detaylara Ozan İnternet Sitesi’nden ulaşılabilir. Kullanıcı, bu şifreyi değiştirmemesi nedeniyle oluşabilecek kötü niyetli kullanımlardan Ozan’ın sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

3.5 Ozan, Ödeme Emrini gerçek zamanlı olarak Kart’a usulüne uygun olarak yansıtmakla yükümlüdür. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin Ozan’a ulaştığı anda Ödeme Emri’nin geri alınamayacağını kabul eder. Bu durumda Kullanıcı’nın ödemeyi geri alabilmesi Üye İşyeri’nin kabulüne bağlı olup, bunun için işlem yapılan Üye İşyeri ile iletişime geçilip iade talebi iletilmelidir.

3.6 Kart’ın kullanım süresi Kart’ın üzerinde yazıldığı gibidir. Kullanıcı, Kart’ın son kullanım tarihinin dolması ve Kart’ta bakiye kalması durumunda bu bakiyenin yeni Kart’a aktarılmasını Müşteri İletişim Merkezi’nden talep edebilir. Bakiye aktarımının ne şekilde yapılabileceğine ilişkin bilgiye Ozan İnternet Sitesi’nden ulaşılabilir.

3.7 Kullanıcı, Kart/Hesap içinde bulunan bakiyesini hukuki limitler doğrultusunda talep edebilir. Kullanıcı’nın bakiyenin kendisine iadesi için gerekli evrakı Müşteri İletişim Merkezi’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde Kart’ın içinde bulunan bakiyeden işlem ücreti düşüldükten sonra kalan tutarın iadesi belirtilen hesap/IBAN numarasına gönderilir. Kullanıcı’dan bu işlemin maliyetiyle orantılı bir ücret talep edilir. Kullanıcı güncel ücret bilgisine Ozan İnternet Sitesi’nden ulaşabilir. Kullanıcının GSM hattını devretmesi, değiştirmesi vb. durumlarında değişikliği Ozan’a, Ozan’ın gösterdiği kanallardan ve gösterdiği şekilde bildirmesi zorunludur. Ozan gerektiğinde değişikliğe ilişkin tüm bilgi ve belgeyi talep edebilir. Ozan, ürün/servis ve hizmetlere ilişkin mevzuattaki bildirim süresine uyarak tüm ücretleri güncelleme/değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel ücret bilgileri internet sayfasında sayfasında yer almaktadır. Kullanıcılar; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Ozan’ın internet sayfasında yer alan fiyatlamaları herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendileri takip etmekle yükümlüdür.

3.8 Kullanıcı, Kart/Hesabın kullanımına yönelik olarak, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca kimlik bilgilerini vermeyi kabul etmektedir.

3.9 Kullanıcı, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca, Sözleşme kapsamında, her türlü Kart/Hesap talebi ve işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket edeceğini, başkası adına hareket etmeyeceğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde kimin hesabına işlem yaptığını ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgeleri işlemlerin yapılmasından önce Ozan’a derhal bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

3.10 Kullanıcı, Yürürlükteki Mevzuat kapsamında Kart/Hesap için kimlik tespitini zorunlu kılmayan azami limitler dâhilinde ya da kimlik tespiti prosedürünü gerçekleştirerek bu limitleri Ozan’ın kabul ettiği sınırda artırarak/azaltarak Kart/Hesap kullanımını gerçekleştirebilir. Yürürlükteki Mevzuat uyarınca düzenleyici kurumların limitleri değiştirmesi durumunda bu limitler güncellenecek olup, kimlik tespiti gerçekleşmeyen Ozan Kart’ın güncel kullanım ve yükleme limitleri Ozan İnternet Sitesi’nden takip edilebilir.

3.11 Kullanıcı’nın, Kart’ına 2. kere ve sonrasında bakiye yüklemesi/dolumu yapabilmesi, kartını 3D Secure destekli internet ve e-ticaret sitelerinde kullanabilmesi için, Ozan İnternet Sitesi’nden veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden tanımlaması ve aktive etmesi ve gereken diğer prosedürleri tamamlaması gerekmektedir. Aktivasyon işlemi esnasında Ozan, Kullanıcı’dan TCKN, Ad, Soyad kimlik tespitine ilişkin ve gerekli gördüğü bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik para, aktivasyon yapılmaksızın fona çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez.

3.12 Kullanıcı, Kart’ına ait işlem bilgilerini Ozan İnternet Sitesi’ndeki hesabından veya Mobil Cüzdan uygulamasından takip edebilir.

3.13 Kullanıcı, Ozan ve grup şirketlerinin (verilerin kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, tasniflenmesi veya diğer şekillerde işlenmesini de kapsamak üzere) müşteri ilişkileri yönetimi amacıyla, Ozan ve grup şirketlerinin hizmetlerini tanıtmak da dahil ancak bununla sınırlı olmayan amaçlarla ticari elektronik iletiler göndermesi dahil iletişime geçmesine onay vermektedir. Bu sınırlandırmaları kullanıcı kendisi uygulama içinden değiştirebilir.

3.14 İşbu Sözleşme kapsamında Ozan İnternet Sitesinde yayımladığı ve belirtilen yöntemler ile ödeme hizmetlerini sunmaktadır. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran Ozan’ın takdirinde olacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı, elektronik para ürünleri ile ilgili aktivasyonunu yapmadığı bir kart/hesap hakkında Ozan’a karşı kayıp, çalıntı veya 3. kişilerce ele geçirilmesi vb. herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunmayacağını, Ozan’ın bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Bununla birlikte, Ozan her zaman Kullanıcılarının yararını ve maksimum faydasını düşünerek ve herhangi bir Kullanıcı mağduriyetine mahal vermeden, kullandığı ödeme şemasını (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express vb.) değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Ozan’ın yerel ya da uluslararası ödeme şeması kullanması (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express vb.) her zaman kendi takdirindedir. Kullanıcı sadece ödeme şemasının değişmesinden kaynaklı olarak herhangi bir mağduriyet (kartın içindeki bakiye ile sınırlıdır) ileri süremez.

3.15 Kullanıcının, Elektronik para ihracı talebinde bulunması halinde Ozan, öngördüğü yöntemlerle talep edilen fon tutarı kadar elektronik parayı derhal ihraç edecek ve ilgili bakiyeyi Kullanıcıya sunacaktır. Aksi, Kullanıcı tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe Elektronik para’nın hak sahibi, hattın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda Kullanıcının Ozan’a bilgi vermesi ve MASAK mevzuatı kapsamında gerekli kimlik tespiti ve/veya bilgi temininin tamamlaması Ozan tarafından talep edilebilecektir. Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik para ürünlerinin kayıp, çalıntı veya 3. kişilerce ele geçirilmesi sorumluluğu tamamen mülkiyeti elinde bulunduran kişiye aittir, Ozan’ın bu keyfiyetteki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında Ozan, Kullanıcıdan gerekli tüm bilgi/belgeleri talep edebilir ve bu bilgi/belgelerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Aktivasyon işlemleri yapılmayan tüm kart/hesapların elektronik para bakiyeleri fona çevrilemez iade edilemez, değiştirilemez. Elektronik paranın son kullanma tarihi ihraç tarihinden itibaren bir yıldır. Son kullanma tarihi dolan söz konusu fonlar, elektronik para olma hükmünü kaybeder ve bu fonlar için Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır. Kullanıcı sahip olduğu elektronik paranın bir kısmının veya tamamının fona çevrilmesini talep edebilir. Elektronik paranın ihracında kullanılan yönteme göre valör tarihi belirleme hakkı Ozan’a ait olup her durumda, bu tutarların fona çevrilmesinin talep edilmesi durumunda Kullanıcı internet sayfasında yer alan ücret ve hizmet bedellerini ödemeyi kabul eder. Ozan, ön ödemeli kartın tavsiye edilen satış tutarını ve son kullanma tarihini belirlemeye yetkilidir. Kullanıcı tarafından, Ozan Cüzdan ve Ozan internet sayfası marifetiyle kapatılan kart/hesapların ya da kullanıcının kullanmadığı ya da son kullanma tarihi dolan kartların üzerinde bulunan ihraç edilmiş elektronik paralardan operasyonel maliyetler düşülür. Bir takvim yılında dokuz ay kullanılmayan kartlar/hesaplar kapatılır ve iptal edilir, bu kartlardan operasyonel maliyetler alınır. Ozan Kart/hesap özelinde değişiklik gösteren ücretler, inaktiflik durumunda Kullanıcının kart/hesap bakiyesinden inaktiflik süresine göre kesinti yapılan operasyonel ücretler, anlaşmalı ATM’lerden yapılan para yüklemelerinde farklılaşan ücretler, elektronik para iadesi/para çekimi ücretleri, mobil uygulama üzerinden kredi kartı ile bakiye yükleme işlemi için işlem başına belirli aralıkta alınacak ücretler ve komisyon oranları, eft ile bakiye yükleme işlemlerinde işlem başına alınacak ücretler, Ozan mobil uygulaması ve Ozan altyapısını kullanarak para transferi hizmeti sunan diğer platformlardan yapılacak para transferinde işlem başına alınacak ücretler, elektronik paranın fona çevrilmesi halinde alınacak ücretler açıkça Ozan’ın resmi internet sitesinde duyurulmaktadır. Kullanıcı bu ücret ve hizmet bedellerini kabul eder. Kullanımda olmayan ve üç aydır işlem görmeyen sıfır bakiyeli kart/hesaplar Ozan’ın takdirinde kapatılabilir. Koşullara uygun olarak elektronik para’nın fona çevrilmesi, iadesi vb. süreçler için Mevzuat’a uyumlu olarak Ozan ek ücretler talep edebilir ya da ücretleri güncelleyebilir. Ozan’ın kullanıcıya vaat ettiği ödüller aksi belirtilmediği sürece, her ne koşul altında olursa olsun, baz alınan ödülün 1 (bir) katından fazla olamaz ve kullanıcı bu hususta hak iddia edemez ve ödülü kullanma hakkını kendinde göremez, haksız kullanılan ve transfer edilen ödüller kullanıcı bakiyesinden düşülür, iptal edilir, bu koşullarda kullanılmasını kullanıcı kabul ve beyan eder, ayrıca yüklenen ödülün öncelikli ya da sonradan, harcamaya konu olması Şirketin tasarrufundadır. Ödül kazanımı, süresi belirtilmediği sürece başlangıç tarihinden itibaren 5 günü aşamaz, süreyi uzatmak ve azaltmak Ozan’ın takdirindedir, Ödüller kesinlikle Fona çevrilmez. Kullanıcı istediği zaman ödül dışındaki elektronik para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilir. Ozan, mevzuatta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcının bu talebi üzerine Ozan tarafından talep edilecek IBAN numarası dahil tüm bilgilerin Ozan’a eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben yedi işgünü içerisinde elektronik para karşılığı kadar fonun Kullanıcı tarafından tanımlanan IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Bu fon taleplerinde ve iadelerde, iade yapılacak IBAN bilgisinin hat sahibine ait olması gerekmektedir. Kullanıcılar; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Ozan’ın internet sayfasında yer alan fiyatlamaları herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendileri takip etmekle yükümlüdür.

3.16 Kullanıcı Kart’ın/hesabın çalınması, kaybolması durumunda veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda, uygulama ya da internet üzerinden kartını/hesabını kapatmak veya Müşteri İletişim Merkezi’ne derhal bildirim yapmak zorundadır. Kart’ın iptal edilmesi durumunda Kullanıcı yeni bir Kart alabilir. Kart’ta bakiye kalması durumunda;

  • Kullanıcı’nın kendisine iadesi için gerekli bilgi ve belgeleri Müşteri Hizmetleri’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde kayıp/çalıntı bildirimi yapılan Kart’ın içinde bulunan bakiye kadar tutarın iadesi operasyonel masraflar düşüldükten sonra belirtilen hesap/IBAN numarasına gönderilir. Hat/hesap sahibi ve IBAN sahibi aynı kişi olmalıdır.
  • Kullanıcı yeni bir Kart alıp Ozan İnternet Sitesi’nden veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden aktive ederek Müşteri Hizmetleri’nden bakiyenin bu yeni Kart’a/hesaba transferini isteyebilir.

3.17 Ödeme işlemine ilişkin onay, fiziksel alışverişlerde işlem gerçekleştirilmeden önce Kart/hesap şifresinin girilmesiyle verilir. Online işlemlerde, işlemin 3D secure özellikli olması durumunda Kullanıcı’nın Ozan İnternet Sitesi’ndeki hesabında veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden tanımladığı cep telefonuna gelen onay kodunun sisteme girilmesiyle, 3D secure özellikli olmayan işlemlerde Kart/hesap bilgisinin verilmesiyle ödeme işlemine ilişkin onay verilmiş olur.

3.18 Kart/Cüzdan kullanımları Türk Lirası ile yapılmakla birlikte yabancı para birimiyle yapılan kullanımlarda Kart’a yansıyacak döviz kuru işlemin yansıdığı andaki Ozan’ın döviz kuruna ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Döviz kuruna eklenecek güncel komisyon oranı Ozan İnternet Sitesi’ndeki ücretler kısmında yayınlanmaktadır. Uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcılar; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Ozan’ın internet sayfasında yer alan fiyatlamaları herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendileri takip etmekle yükümlüdür.

MADDE 4: OZAN KART/HESAP KULLANIMINDA SORUMLULUK ESASLARI

4.1. Teslim alınan Kart’ın tüm sorumluluğu, Kart’ın teslim edildiği ya da fiziki varlığı bulunmayan Kart’ın numarasının öğrenildiği an itibari ile Kullanıcı’ya geçecektir.

4.2. Kullanıcı, Kartı/Hesabını Madde 3’te belirtilmiş kullanım koşulları dahilinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart’ın, Madde 3’te belirtilmiş kullanım koşulları dışında kullanılmasından, hileli kullanımından doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülük Kullanıcı’ya aittir. Ödeme Aracı’nın hileli, kullanım koşullarına aykırı ve yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Ozan, Kart/hesabın kullanımını durdurabilir ya da Kart/Hesabı kullanıma kapatabilir. Yürürlükteki Mevzuat’ta yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması halleri dışında, Kullanıcı’yı, Kart/Hesabı kapatma gerekçesi konusunda bilgilendirir ve durdurma ve/veya kapatma sebebi ortadan kalktığında Kart/Hesabı yeniden kullanıma açar.

4.3. Kullanıcı, Kartı/Hesabı Yürürlükteki Mevzuat ve/veya toplum ahlakına aykırı amaçlarla kullanması, bu aykırı kullanımın Kullanıcı’nın kusuruna dayanması ve/veya Kart’ı kumar, tütün ve tütün mamülleri, alkol, +18 içerik ve diğer yetişkin içeriklerin internet üzerinden alımını sağlayan işyerlerinde kullanması durumlarında, bu kullanımlardan doğacak tüm hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülüğün kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Ozan, Kart/Hesabın düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikâyet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Ancak teknik arıza, mücbir sebep ve benzeri durumlar nedeni ile işlemin gerçekleşmemesinden ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

4.5. Kullanıcı, Kart’ı/Hesabı ve Kart’ın/Hesabın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumak, bu bilgileri başkaları ile paylaşmamak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu bilgilerin başkalarınca öğrenilmesi, aktivasyonu yapılmış olan Kart’ın kaybolması, çalınması veya irade dışında bir işlemin gerçekleşmesi durumlarında Kullanıcı’nın Ozan’ın gösterdiği kanallardan (internet, cüzdan veya Müşteri İletişim Merkezi vb.) derhal bildirim yapması ve Kart’ı/Hesabı iptal ettirmesi gerekmektedir.

4.6. Kullanıcı, ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, kullanıcı durumu derhal Ozan’a bildirmekle yükümlüdür.

Hukuka aykırı kullanımın, Kullanıcının kusuruna dayanması halinde Ozan hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Kullanıcı’nın 4.5 madde kapsamında kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumaması, bu bilgileri başkaları ile paylaşması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almaması Kullanıcı’nın kusuru olarak değerlendirilir.

4.7. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiğinden itibaren Ozan’a gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir.

4.8. Ozan, Kullanıcı’nın kart/hesap kullanımı ile ilgili olarak yapacağı şikâyet ve itiraz başvurularını öncelikle Kullanıcı’nın başvuru yöntemini kullanarak, kendi belirlediği kanallardan ve gerekçeli bir şekilde yürürlükteki mevzuatta belirtilen sürelerde cevaplayacaktır.

4.9. Ozan tarafından harcama itirazlarında geri ödeme taleplerinin değerlendirilmesi kırkbeş (45) ile yüzseksen (180) gün arası sürebilir. Uluslararası ve yurtiçindeki Kart Kuruluşları’nın kuralları ve prosedürleri ile işleme ilişkin ürün türü, işlemin yapılma yeri, işlemin yapılma şekli, kartın işlemde fiziksel olarak kullanılıp/kullanılmadığı göre bu süre değişkenlik gösterebilecektir. Bu süreç kart dışındaki ödeme araçları ve yöntemleri içinde geçerlidir.

4.10. Ozan, Kart/Cüzdan/Hesap ile alınacak mal veya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, bedeli, ayıplı çıkması, iptali, iadesi, teslim alınıp alınmaması vs. konularda herhangi bir sorumluluk taşımaz. Bu hususlarda Kullanıcı ile muhatabı olan satıcı arasında doğabilecek ihtilaflardan Ozan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Diğer taraftan, Ozan şüpheli gördüğü durumlarda kartı kapatabilir- blokeye alabilir, işlem geçmesine izin vermez.

4.11. Alışveriş yapılmak istenen internet ve e-ticaret sitelerinin ödeme altyapısından kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle Ozan Kart’ın/Hesabın kullanılamamasından veya ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden dolayı oluşabilecek her türlü sorun ve şikayetten ötürü Ozan sorumlu tutulamaz.

4.12. Ozan, söz konusu Kart/Ödeme/Hesap sisteminde, Kart’ın özelliklerinde, anlaşmalı üye işyerlerinde, Ozan İnternet Sitesi ve sosyal medyadaki ürün sayfalarında her türlü düzeltme ve değişikliği yapabilir; ürünü piyasadan kaldırabilir. Bu durumda Ozan’ın Kullanıcı’ya karşı hiçbir hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Ozan’ın sayılan hakları kullanması halinde, Ozan’dan ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Kullanıcı’nin kişisel ve Hassas Ödeme Verileri Ozan tarafından PCI DSS’e ve ilgili mevzuata uygun olarak saklanmaktadır.

4.14. Kullanıcı, kullanım ve hizmet bedellerine ilişkin ücretlendirmelerde internet sayfasında yer alan fiyatlandırmaları kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Ozan’ın fiyatlandırmalarda tek taraflı değişiklik yapma hakkının her daim saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; Ozan İnternet Sitesi’nde yer alan değişiklikleri ve piyasa koşullarına göre gerçekleştirilen güncellemeleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Ozan’ın internet sayfasında yer alan fiyatlamaları herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendileri takip etmekle yükümlüdür.

4.15. Hizmet kapsamında paylaşılan Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, hukuka uygun, doğru, güncel ve kanunlarda belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere kaydedilir, saklanır ve işlenir. Kişisel Veriler, Sözleşme’nin ifası, sunulan hizmeti kişiselleştirmek ve geliştirmek amaçlarıyla, Ozan iş ortakları ve ilgili Kamu Kurumları ile kanunun izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere yalnızca belirtilen amaçlar sınırında ve meşru menfaat çerçevesinde aktarılacaktır. Kullanıcı, işbu madde hükmüne muvafakat ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede anılan Kanun’a ilişkin “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında bilgilendirme metni, Ozan İnternet Sitesi’nde yayımlanmaktadır.

4.16. Kullanıcı, Ozan’ın iş ortakları ile çıkardığı ve/veya çıkaracağı ortak kartlara dair Hassas Ödeme Verileri ve kişisel güvenlik bilgileri hariç kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı’ya fayda sağlanması, kişiye özel kampanya düzenlenmesi ve promosyon çalışması yapılması gibi sebeplerle iş ortakları ile paylaşılmasına onay vermektedir. İşbu kullanıcı bilgileri, Kullanıcı’nın ortak kart/hesap ile yaptığı işlem bilgilerini kapsamaktadır. Ayrıca Kullanıcı, perakende satışlarda veya online satışlarda Ozan Kart/hesap kullanmak suretiyle işlem yaptığında, kayıt sırasında girmiş olduğu kullanıcı bilgilerinin, yasal şartlara ve Kart Kuruluşları’nın kurallarına uygun olarak ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli görülen ölçüde paylaşılmasına onay vermektedir. Bu hükümler kart dışındaki ödeme araçları içinde geçerlidir.

4.18. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ozan tarafından kendisine bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermektedir. Kullanıcı, ticari elektronik ileti almak istememesi durumunda verdiği onayı kaldırabilir. Bu değişikliğin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi gönderilen bilgilendirme ve tanıtım iletilerinde yer almaktadır.

4.19 Ozan, müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama hususuna özel bir önem göstermektedir. Bu husus Şirket politikalarımız ve kişisel güvenlik konusundaki hassasiyetimizin yanında, ilgili yasal mevzuat uyarınca da Şirketimizin yasal bir yükümlülüğüdür. Şirket politikalarımız, Müşterilerimize ait bilgilerin korunması kapsamında yasal mevzuata uygun olarak şekillenmekte ve tüm çalışanlarımız keyfiyetin hassasiyeti konusunda eğitim sürecinden geçmektedir. Uygulamanın kullanılması sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel ve diğer verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, uygulamanın tam ve etkin çalışmasını sağlamak ve daha sonra ise Ozan olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerçevede, Ozan risk politikaları kapsamında aldığı ve kullanıcı hesabının güvenliği amacıyla kullanıcının, cihaz, yer ve şebeke kullanım verilerinin Ozan tarafından işlenmesine, saklanmasına ve bu verilere dayanarak Kullanıcı ile mevzuatlar çerçevesinde iletişim kurulmasına Kullanıcı olarak izin verdiğimi ve verdiğim izni istediğim zaman geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim.

MADDE 5: ÜCRETLER

5.1 Kart Satış Ücreti: Anlaşmalı Satış Noktalarından ya da Ozan İnternet Sitesi üzerinden alınan Kart için belirlenmiş satış fiyatıdır. Anlaşmalı Satış Noktalarında Kart satış ücretinin nasıl ödeneceği ilgili nokta bazında değişebilir.

5.2 Kart/Hesap Yükleme Ücreti: Kart’ın içine veya hesaba her para yükleme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda ödenecek ücrettir.

5.3 Aylık Kullanım Ücreti: Kart’ın/Hesabın kullanım bedeli karşılığı olarak, Kart bakiyesinden aylık olarak otomatik düşecek ücrettir.

5.4 Fatura Ödeme Ücreti: Her fatura ödeme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda ödenecek ücrettir.

5.5 Yurtdışı Döviz İşlem Komisyonu: Yabancı para birimiyle yapılan alışverişlerde Karta yansıyacak döviz kuru ödeme anındaki Ozan döviz satış kuruna %7 ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Diğer taraftan, harcama bakiyelerinin yurtdışı takasa girme süresine göre, karttan çekilen bakiye değişiklik gösterebilir.

Yabancı para cinsinden yapılmış tüm işlem ve ödemeler, ilgili para cinsi üzerinden yapılır. Bununla birlikte, T.C. Kanunlarının veya yönetmeliklerinin zorlayıcı hükümler getirmesi halinde, bu hesaplardan ödemeler, Ozan’ın inisiyatifi dışında Türk Parası üzerinden yapılabilir. Ozan her durumda Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu; Sermaye Hareketleri Mevzuatı ve yabancı para işlemleri ile bağlantılı diğer kanun ve yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda hareket eder. Bu gibi durumlarda; farklı para birimlerinin birbirine çevrilmesi işlemi (arbitraj) için kullanılacak oran ve/veya çapraz kurlar; hem yasaların ilgili hükümleri hem de Ozan’a tanınmış olan takdir hakları birlikte göz önüne alınarak tespit edilir. Söz konusu dönüştürme işlemleri sonucunda kullanıcıların uğramış olabilecekleri muhtemel kayıp ve zararlar, vergi ve harçlar, komisyon ödemeleri, vb gibi giderler kendilerine aittir ve Ozan’dan bu yönde bir tazmin talebi yapılamaz. Ozan yine adı geçen bu mevzuat çerçevesinde gerektiği hallerde veya kanun emrederse tek taraflı ve tam yetkili olarak (önceden bir kullanıcı talimatı olmaksızın veya var olan kullanıcı talimatlarına aykırı olsa bile) muameleler gerçekleştirebilir, işlemler yürütebilir, fon-vergi-masraf-komisyon tahsilatı yapabilir. Bu gibi yasal ve zorunlu uygulamalar neticesinde doğabilecek her türlü hak kaybından kullanıcılar sorumludur; Ozan’dan bu yönde herhangi bir tazmin veya zarar telafisi talebinde bulunulamaz.

5.6 Diğer Hizmet Ücretleri: Diğer hizmetler için alınacak işlem adedi veya tutar bazlı ücretlerdir.

Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin Kullanıcınin ödemesi gereken ve uygulanan ücretlerin bilgisi Ozan İnternet Sitesi’nde duyurulmaktadır. Kullanıcı Ozan İnternet Sitesi’nde duyurulan ve güncel olan ücretleri Kart/hesap kullanım süresi boyunca ödemeyi peşinen kabul eder. Kullanıcılar; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Ozan’ın İnternet sayfasında yer alan fiyatlamaları herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendileri takip etmekle yükümlüdür.

Ozan, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri, ilgili mevzuatta ve Sözleşme’nin değişiklik yapılmasına dair hükümlerinde yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirebilir.

MADDE 6: GENEL HÜKÜMLER

6.1 İşbu Sözleşme, Ozan Kullanıcı’nın Kartını ilgili noktalardan teslim alması veya sanal kartını oluşturmak için ya da uygulamaya kayıt olmak için hesap açmasını takiben online kabul edilerek yürürlüğe girecektir.

6.2 Kullanıcı, Ozan Kart/Hesabın kullanımının Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 Kullanıcı, Sözleşme’nin onaylandığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip bulunmaktadır. Bunun için Kullanıcı’nin Ozan’ın Müşteri İletişim Merkezi’ne veya internet sayfasında yer alan e-posta adresine bildirimde bulunması yeterlidir. Ozan tarafından Kart/Hesap iptali yapılır.

6.4 Kullanıcı üyelik hesabı açarken girmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, kayıtlı bilgilerle yapılan işlemlerin ve bildirimlerin geçerli sayılacağını kabul eder.

6.5 Kullanıcı, Kart’ını/Hesabını, Ozan’ın üyesi bulunduğu ve/veya bulunacağı ulusal ve uluslararası kural ve yasa koyucular tarafından belirlenen kurallar ve Sözleşme hükümlerine uygun kullanmayı ve bu kuruluşların kurallarına tabi olmayı kabul eder.

6.6 Kullanıcı, Ozan’a ait ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir unsuru Ozan’ın onayı olmadan her hangi bir internet sitesinde ya da farklı bir mecrada kullanmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Ozan’ın fikri mülkiyet haklarından kaynaklı haksız kullanımın söz konusu olması halinde Kullanıcı bu kullanımdan kaynaklı zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

6.7 Ozan, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar, olağanüstü haller ve mücbir sebep neticesinde meydana gelen gecikmelerden, Kart/Hesap kullanımının gerçekleştirilememesinden veya yapılan işlemde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

6.8 Ozan Sözleşme’yi gerekli gördüğünde ve riskli durumlarda ihbarsız her hangi bir tazminat ödemeksizin her zaman sona erdirebilir.

6.9 Ozan’ın Yürürlükteki Mevzuat kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, Sözleşme Ozan’a herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın Ozan tarafından ihbarsız ve tazminatsız feshedilecektir.

6.10 Ozan, kart/hesap özelliklerinde ve ücretlerde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir ve revize edilmiş sözleşmeyi, kart özelliklerini ve güncel ücret tablosunu Ozan İnternet Sitesi’nde yayımlayacaktır. Ücret bilgilerinin takibi kullanıcının sorumluluğundadır. Ozan Sözleşme’de ve/veya kart/hesap özelliklerinde Kullanıcı’ya değişikliğin kapsamını ve/veya bu değişikliklerin yürürlük tarihini bildirir. Değişiklik internet sayfasında yayımlandığı itibarıyla yürürlüğe girer. Ayrıca, Ozan’ın, Sözleşme ve Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve atıf yapılan açıklamaları/açıklamaları tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır.

6.11 Kullanıcı, Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

6.12 Kullanıcı’nın, iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri derhal Ozan’ın bildireceği kanallardan ya da açmış olduğu üyelik kaydı üzerinden güncellemesi gerekmektedir. Aksi halde eski iletişim bilgilerine yapılacak bildirimler geçerli kabul edilecektir. Ayrıca, Kullanıcının işbu Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle Ozan’ın mahkum edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri (her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar ve Kurum tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil) hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve Ozan’ın ilk yazılı talebini takip eden 10 (on) gün içinde Kullanıcı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13 Sözleşme kapsamındaki kart/hesap kullanımına ilişkin her türlü ihtilafta Ozan’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Sözleşme’nin tarafları bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

6.14 Kullanıcı, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak Ozan’a yazılı olarak bildireceğini ve sistemde kayıtlı hattını 3. kişiye devretmesi halinde kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu Ozan’a yazılı olarak bildireceğini ve Kullanıcının işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, Ozan tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde Kullanıcı, Ozan’ın Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

6.15 Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Taraflar’ın fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu sözleşme kapsamında kullanıcı her türlü hesabında kendi adına ve hesabına hareket ettiğini tüzel ya da gerçek başka kişi adına ya da hesabına hareket etmediğini beyan eder. Başka kişi adına ya da hesabına hareket edilen hallerde, 5549 sayılı Kanun’un 15. maddesine uygun olarak, hesabına işlem yapılan tüzel ya da gerçek kişinin kimlik bilgileri derhal ve yazılı olarak Ozan’a bildirilir. Kullanıcının ilk lokasyon bilgileri Adres Beyanı için geçerli olan bilgiler olduğunu kullanıcı kabul ve beysan eder. Bu bilgilerin farklı olması durumunda Şirketi ivedilikle bilgilendirir. Adres beyanı hususundaki sorumluluk kullanıcıya aittir.

İşbu Sözleşmede belirtilen işlemleri yapmaya ehil olduğumu, sözleşmeyi okuyup anladığımı bu kapsamda yukarıdaki bilgi ve hükümler çerçevesinde işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

İşbu Sözleşme 5651 sayılı Kanun gereğince Kullanıcının işbu Sözleşme'yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği “Sistemsel Onay” dahilinde dahilinde yürürlüğe girer.

Sitemizde, kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, kampanyaların etkinliğini ölçmek, tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

KABUL ET