Kişisel Verilerin Korunması

KVKK Aydınlatma Metni

OZAN ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ
UYGULAMA KULLANICILARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatını haiz Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “Ozan”) olarak siz mobil wallet uygulama kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin kişisel verilerinize ilişkin işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Veri işlemedeki ana maksadımız işlemlerinizin güvenliği ve sizlerin uygulamayı eksiksiz kullanabilmesidir.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları
İşleme Amaçları
Kişisel Veri Grubu

Kullanıcı kaydının yapılması ve kullanıcı hesabının oluşturulması, sözleşmenin imzalanması ve ifası, müşterini tanı (KYC) süreçlerinin yürütülmesi.

Kimlik bilgisi (TR vatandaşı değilse Pasaport bilgileri), iletişim bilgisi, banka hesap bilgileri.

Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi ve yürütülmesi.

Talep/şikâyet içeriği, müşteri bilgileri, işlem bilgileri, kimlik bilgileri (TR vatandaşı değilse Pasaport bilgileri) ve iletişim bilgileri.

Dolandırıcılığın (fraud) önlenmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi.

Kimlik bilgileri (TR vatandaşı değilse Pasaport bilgileri), müşteri bilgileri, iletişim bilgileri, işlem bilgileri, banka hesap bilgileri, cihaz, lokasyon, şebeke bilgileri

Şirketimizin tanıtımının yapılması, sizlere yönelik pazarlama (yeni ürün/hizmet tanıtımı, promosyon, doğum günü kutlama vb.) faaliyetlerinde bulunulması.

Lokasyon, MAC ID, müşteri bilgileri, işlem bilgileri, davranış bilgileri, iletişim bilgileri.

Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi.

Lokasyon, MAC ID, müşteri bilgileri, işlem bilgileri.

İnternet yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi.

Trafik bilgileri.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Yukarıdaki tabloda belirtilen kişisel verileriniz (“kişisel verileriniz”), mobil wallet uygulamasını indirmenizle birlikte yine yukarıdaki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve 6698 sayılı Kanun’un ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak uygulamayı kullandığınız sürece otomatik yollarla elde edilmekte ve otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızdan alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuka uygunluk sebepleri ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve 6698 sayılı Kanun’un ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü bir şekilde, 6698 sayılı Kanun’un ilkeleri doğrultusunda dış hizmet sağlayıcılarına iş ortaklarına ve grup şirketlerine otomatik ve otomatik olmayan yollarla KVK mevzuatına uygun olarak aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin, veri işleyenlerimiz olan dış hizmet sağlayıcılarımız ile iş ortaklarımız tarafından KVK mevzuatına uygun bir şekilde işlenmesi Şirketimizin denetimindedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla yetkili kurum, kuruluşlar ve yargı makamlarına KVK mevzuatına uygun olarak aktarmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında gerçekleştirecek faaliyete göre yetkilendirilecek kişilerce erişim sağlanabilen Şirketimizin veritabanında muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan süre sona ermesi halinde Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Ozan’ın sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

5. Bilgi Edinme Hakkınız

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında, Ozan’a başvurarak kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip siniz.

6698 sayılı Kanun kapsamında, bilgi edinme hakkınızı kullanmak istemeniz halinde başvurunuzu KVK Bilgi Talep Etme Formunu doldurmak suretiyle Formu ıslak imzalı olarak yine Formda belirtilen yollardan biriyle Şirketimize gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabi yazımızda belirtilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz.

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi

Mersis no.: 0649083737000001

Adres: Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No.193 İç Kapı No:3 34394 Şişli, İstanbul / Türkiye

E-posta: kvkk@ozan.com

OZAN ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ
UYGULAMA KULLANICILARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi (“Ozan”) Mobil Uygulama Kullanıcılarına Yönelik Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) okudum ve uygulama içinde seçerek onay verdiğim kişisel verilerimin ve diğer bilgilerin maksadı dahilindeki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde Ozan tarafından, Aydınlatma Metninde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlenmesini ve dış hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılmasını kabul ediyorum.

İşbu Açık Rıza metni ile vermiş olduğum açık rıza beyanlarımı dilediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum.

Sitemizde, kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, kampanyaların etkinliğini ölçmek, tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

KABUL ET