ozan

Please rotate your device.

ozan is best viewed in portrait mode. Please change your device's orientation.

ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

• TARAFLAR
İşbu Elektronik Para ve Ödeme Hizmeti Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"); Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Astoria St.N.127 B/17 Şişli İstanbul adresinde bulunan Ozan Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para A.Ş. (“Şirket”) ile kullanıcı (“Kullanıcı”) tarafından elektronik ortamda kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan elektronik para ve ödeme hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme kapsamında Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

• TANIMLAR
Elektronik Para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer
Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik para
Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileridir.
Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kullanıcı: Şirket tarafından ihraç edilen elektronik parayı satın alan ve kullanan kişileri ifade eder
Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araçtır
Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimattır
6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yukarıda yer alan tanımlar ile Kanun ve 6698 Sayılı Kanun’da yer alan tanımlar arasında herhangi bir çelişki olması halinde mevzuatta yer alan tanımlar geçerli olacaktır.

• KONU
İşbu Sözleşme, Şirket tarafından Kanun kapsamında Kurum tarafından verilen faaliyet izini çerçevesinde verilmekte elektronik para ve ödeme hizmetlerinden Kullanıcının faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

• HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
• Kullanıcı, işbu Sözleşmede yer alan hizmetlerden yararlanmak için kullanmak istediği banka/kredi kartı, ad soyad, kimlik bilgileri, adres ve diğer ek bilgileri Şirket nezdinde bulunan hesabına eksiksiz ve doğru olarak tanımlamayı taahhüt eder. Kullanıcı tarafından sisteme tanımlanan tüm kartlar münhasıran Kullanıcı’ya ait olmalıdır. Verilen bilgilerin eksik olması veya güncel olmaması halinde Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
• Şirket, Kullanıcı tarafından Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması halinde Kullanıcı tarafından tanımlı kredi kartı, banka kartı veya hesabı üzerinden iletilen fon kadar Elektronik Parayı ihraç ederek Kullanıcı’ya sunacağını ve ihraç edilen Elekronik Paranın fona çevrilme talebini mevzuatın elvermesi koşulu ile fona çevireceğini kabul ve beyan eder. Şirket, Kullanıcıya sunduğu Elektronik Para tutarına ilişkin dekontu Kullanıcının eposta adresine iletecektir.
• Sözleşme kapsamında Şirket ödeme işlemlerine ilişkin olarak, Kullanıcı tarafından Ödeme Emrinin verildiği tarihi takip eden __________ iş günü içerisinde alıcının Şirket nezdindeki hesabına aktarılmasından sorumludur. Söz konusu işlemler için verilmesi gereken Ödeme işlemine ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak, işlem gerçekleşmeden önce ya da Taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır. Bu halde Şirket herhangi bir işlem gerçekleştirmeyecektir.
• Şirket ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Kullanıcı’nın Şirket hesabına iade edecektir. Şirket ayrıca Kullanıcı adına gelen ödemelerde tutarı derhal Kullanıcı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir. Şirket herhangi bir şüphe veya riskli işlem tespiti haline ödeme işlemini durdurma ve tutarı bloke etme hakkına sahiptir.
• Kullanıcı, herhangi bir zamanda Elektronik Paranın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. Şirket, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Şirket, Elektronik Paranın karşılığı olan fonu yalnızca Kullanıcıların iletmiş olduğu ve sistemde kayıtlı olan banka hesaplarına ödemektedir. Ödemenin yapılabilmesi için Kullanıcının hesabının onaylanmış olması gerekmektedir. Hesaba dair bilgilerin yanlış veya eksik verilmesi nedeniyle işlemlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz.
• Kullanıcı, Ödeme Emrinin Şirkete ulaştığı anda geri alınamayacak olup, söz konusu Ödeme Emrinin 17:00’dan sonra Şirkete ulaşması halinde işlemler takip eden iş günü başlatılacaktır.
• Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan kullanıcı hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal Şirket’e bildirmekle yükümlüdür.
• Şirket, işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Kullanıcı, belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. Şirket Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilir.
• Şirket gerçekleştirilen tüm işlemlerde para birimi olarak, kendi münhasır takdir yetkisine bağlı olarak Türk Lirası, ABD Doları, Avro, GBP ve JPY ve bankalar tarafından da kullanılan diğer para birimlerini kullanma hakkını saklı tutar. Bu bağlamda, Kullanıcı’ların ödeme hizmetlerini gerçekleştirmesinde kullandıkları para birimlerine ilişkin, 07/08/1989 tarihli ve 89/14392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ da belirlenen düzenlemeler esastır. Ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak Şirket tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.
• Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan hizmetleri yasalara veya genel hukuk kurallarına aykırı kullanmayacağını, aksi halde meydana gelen zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.
• Şirket, yalnızca işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen doğrudan zararlardan mahkeme nezdinde ispatlanan kusuru oranında sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarafından neden olunan zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
• Şirket, kusuru dahilinde bulunmayan, öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz.
• Şirket, işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları dilediği zaman değiştirebilecek olup, söz konusu değişiklik ile ilgili Kullanıcı’ya www.ozan.com adresinden 30 (otuz) gün öncesinden bildirimde bulunacaktır. Kullanıcının değişikliklerde mutabık kalmaması halinde Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Şirket tarafından yapılan bildirimler www.ozan.com adresinde derhal yayınlanacak olup, Kullanıcı web sitesinde yer alan işbu Sözleşme metnine dilediği zaman ulaşabilecektir.
• Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan kullanıcı hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal ______________ adresine e-posta göndererek veya 0 +90 850 226 83 23 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.
• Kullanıcı, kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması veya kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması hallerinde Madde 4.14’te düzenlenen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmezse, yetkilendirmediği ödeme işleminden doğan zararın ____________ tutarındaki kısmından sorumlu olacak, bahsi geçen şekilde bildirim yapılması halinde ise sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
• Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetleri aşağıda belirtilen şekillerde haber verme hakkına sahiptir:
• Yetkili çalışana +90 850 226 83 23 telefon numarasından ulaşarak,
• _______________ e-mail adresine, veya
• Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Astoria St.N.127 B/17 Şişli İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.
• Şirket, _____________ tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7001 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı kapsamında ödeme kuruluşu olarak faaliyet yapmaya hak kazanmış olup, _______________ tarihi itibari ile BSMV mükellefi olmuştur.

• CHARGEBACK (GERİ ÖDEME)
• Şirket, yetkisiz işlemin varlığına ilişkin herhangi bir şüphe, risk veya haklı bir nedenin bulunması halinde Kullanıcı’nın işlemlerini kabul etmeme veya durdurma hakkını saklı tutar.
• Şirket, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Kullanıcıya iade edebilir. Ürün ve hizmet alımında chargeback talepleri ile ilgili ürün ve hizmeti sağlayan üçüncü kişi ve/veya kuruluşun sorumluluğu devam etmektedir.
• Şirket, chargeback ile ilgili olarak Kullanıcıdan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Şirket, Kullanıcının geri ödeme talebini kabul edebilir ya da gerekçeleri ile reddedebilir. Kullanıcı bu halde Şirket’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

• ÖDEME VE ÜCRETLER
• İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerle ile ilgili ödemesi gereken ücretler, EK-1’de yer alan ücret tablosunda belirtilen şekildedir. Şirket, işbu Sözleşmede yer alan ve uygulanan ücretleri dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu halde herhangi bir itiraz iler sürmeyeceğini kabul ve beyan eder. Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenen/ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü Şirket tarafından Kullanıcı’ya iletilecektir.
• Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu ücretleri ödemekten imtina etmesi halinde Şirket söz konusu ücreti yasal faizi ile birlikte talep etme ve uğradığı her türlü zararın tazminini isteme hakkını saklı tutar. Ödemeler tamamlanıncaya kadar Şirket Kullanıcı’ya ait hesapları bloke edebilir.

• LİSANS VE TELİF HAKLARI
• Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından sağlanan hizmetler kapsamında ve tüm hakları münhasıran Şirket’e ait olan web sitesini, yazılımları, programları, sistem mimarisini ve sistem kodlarını sadece işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını, yazılımlara ait kaynak kodlarını, ara yüzleri, sistem mimarisini ve sistem kodlarını tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya ücretsiz olarak devretmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, umuma sunmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını, içeriğinde değişiklik yapmayacağını, kaynak kodu dönüştürme veya ters mühendislik işlemleri uygulamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi Şirket’in uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.• SÜRE VE FESİH
• İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, burada Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
• Taraflar, herhangi bir zamanda 10 gün önceden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. Bu halde Kullanıcı, Şirket tarafından yerine getirilen hizmetlerin ödemelerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
• Şirket’in Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer.
• Kullanıcı’nın herhangi bir ihlali bulunması halinde Şirket, Sözleşmeyi derhal feshedebilir ve Kullanıcı hesaplarını bloke edebilir. Şirket’in ihlal nedeni ile herhangi bir zarara uğraması halinde Kullanıcı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal ve peşinen ödemekle yükümlüdür.

• GİZLİLİK POLİTİKASI
• İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’lara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcı’lardan bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, ödeme bilgileri, kart ve hesap bilgiler, kimlik bilgileri, hassas ödeme verisi adres vb.) talep edilmektedir. Şirket tarafından toplanan bu veriler; hizmetlerin verilebilmesi, kampanya çalışmaları veya Kullanıcının hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; işbu veriler yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.
• Hizmet içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama ve Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş, vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.
• Kullanıcı’ların geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.
• Hizmetleri sunabilmek için Şirket’in kişisel veriyi (“Kişisel Veriler”) toplaması, muhafaza etmesi, kullanması, işlemesi ve aktarması gerekmektedir. Hizmetlerden faydalandığınız sürece ve tarafınızca aşağıda açıklandığı üzere hizmetleri almamayı tercih edene kadar, Şirket’e Kişisel Verileri toplamak, muhafaza etmek, kullanmak, işlemek ve aktarmak üzere muvafakat verdiğinizi kabul etmektesiniz. Kişisel Verileriniz şifrelenecek ve sistemimizde korunacaktır. İşbu Gizlilik Politikası ile Kullanıcı, Kişisel Verilerinin aşağıdaki şekilde kullanmasına onay vermektedir:
• Kişisel Verileri toplamasına ve işlemesine, kendi kayıtlarını tutmak, şirket içi raporlama ve analiz yapma ve destek verme amacıyla kullanmasına
• İşbu Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla Kişisel Verileri kullanmasına
• Mobil uygulamada veya web sitesi veya herhangi bir platformda yer alan iş ortaklarına tarafınızı tanıtmak amacıyla Kişisel Verileri transfer etmesine
• Kişisel Verilerin veri analizi ve diğer ölçüm metotları arasında iş performansını, kayıtlı kişi sayısını, kanalları, gerçekleştirilen işlemleri ve site performansını belirlemek amacı ile kullanılmasına
• Kanunen, mahkeme kararı veya başka bir yetkili organ tarafından gerekli görüldüğü takdirde veya hukuki bir uyuşmazlıkta Şirket’in haklarını korumak için gerekli olduğu hallerde veya Şirket’in bahse konu ifşanın herhangi bir fiziksel zararı veya maddi kaybı önlemek üzere veya şüpheli veya fiili bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı faaliyete ilişkin soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde Kişisel Verileri üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarmasına
• Kişisel Verilerin ticari işimizi değerlendirme, işletme ve geliştirme amacı ile amacıyla kullanılmasına
• İnteraktif varlıklarımızın takibi ve geliştirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin kullanılmasına
• Çalışma saatlerimizin dışında size destek verebilmemiz için çalıştığımız çağrı merkezleri ile, üyelerimizin taleplerine destek verebilmesi için paylaşılmasına
• Hem bizimle hem de çalıştığımız çağrı merkezleriyle yaptığınız telefon görüşmelerinde paylaştığınız özel nitelikli verileriniz otomatik ses kayıt sistemlerimizce kaydedilmesine ve saklanmasına onay vermektesiniz.
• Kişisel verilerinizin, işbu sözleşmede ve Aydınlatma Metninde belirtilen durumlarda ve amaçlarda yurt içinde ve yurt dışında yer alan firmalara belirli hizmetleri kullanabilmemiz için aktarıldığını kabul etmektesiniz.
• Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesini onaylayarak, Şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.
• Kullanıcılar, gönderilen ticari iletilerde yer alan yöntemi kullanarak ticari ileti gönderim listesinden her zaman çıkış yapma hakkına sahiptirler.

• MÜCBİR SEBEP
İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

• DİĞER HÜKÜMLER
• Sözleşme Değişiklikleri Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihten 30 gün sonra geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
• Delil Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şirket’e ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.