Sitemizde, kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, kampanyaların etkinliğini ölçmek, tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU PROSEDÜRÜ

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun İlgili Kişinin Hakları Başlıklı 11. maddesi gereği herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Veri sahibi, Kanunun 11’ inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini;

 • Fiziki ortamda ve ıslak imzalı olarak Büyükdere Caddesi No:127 Astoria Tower B Kat 7 Şişli - Istanbul / Türkiye adresine ya da

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığıyla ozanodeme@hs01.kep.tr adresine

 • Güvenli elektronik imza kullanarak KEP aracılığıyla, fiziki olarak ya da info@ozan.com elektronik posta adresine,

 • Mobil imza kullanarak KEP aracılığıyla, fiziki olarak ya da info@ozan.com elektronik posta adresine,

 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@ozan.com elektronik posta adresine

gönderilmek üzere veri sorumlusuna iletir.

Başvuruda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numarası,

 • Talep konusu, bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

 • Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

 • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.